Algemene leveringsvoorwaarden Sapmatch BV

Artikel 1. Definities

 1. De opdrachtgever: Iedere wederpartij, niet zijnde een consument, die bij Sapmatch een offerte aanvraagt, van Sapmatch een aanbieding accepteert, die in het kader van een potentiële opdracht een door Sapmatch aangeboden kandidaat uitnodigt, dan wel met Sapmatch een overeenkomst (mondeling, schriftelijk of per e-mail) aangaat met betrekking tot de uitvoering van een opdracht door Sapmatch ten behoeve van de opdrachtgever.
 2. De opdracht: ieder geheel van werkzaamheden dat door Sapmatch zelf of door één of meerdere van haar medewerkers ten behoeve van de opdrachtgever wordt uitgevoerd.
 3. De medewerker: de natuurlijke persoon die door Sapmatch is/wordt ingezet voor de uitvoering van een opdracht bij de opdrachtgever, ongeacht of deze in dienstbetrekking staat tot Sapmatch of de werkzaamheden voor Sapmatch (direct of indirect) buiten dienstbetrekking verricht.
 4. Partijen: de opdrachtgever en Sapmatch gezamenlijk.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn met ingang van 1 januari 2016 van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van, opdrachten en overeenkomsten tussen Sapmatch en de opdrachtgever, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk of per e-mail tot stand zijn gekomen, die betrekking hebben op een door Sapmatch voor de opdrachtgever te vervullen opdracht.
 2. Door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden worden te allen tijde van de hand gewezen, tenzij tussen Sapmatch en de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Sapmatch.
 4. Ingeval enige bepaling uit deze voorwaarden nietig zouden blijken of in of buiten rechte zou worden vernietigd, zal bij de bepaling van hetgeen tussen partijen rechtens geldt zo nauw mogelijk worden aangesloten bij de nietige of vernietigde bepaling.

Artikel 3. Totstandkoming van overeenkomsten

 1. Een aanbieding of offerte van Sapmatch is te beschouwen als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, vervallen de offertes en aanbiedingen in ieder geval drie weken na dagtekening.
 2. Een overeenkomst tussen Sapmatch en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening voor akkoord door de opdrachtgever van de offerte, door schriftelijke bevestiging (waaronder tevens een bevestiging per e-mail wordt begrepen) door Sapmatch aan de opdrachtgever van diens (mondelinge of schriftelijke) opdracht, dan wel doordat Sapmatch een aanvang maakt met de uitvoering van de opdracht.
 3. Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Sapmatch binden Sapmatch slechts voor zover deze toezeggingen en/of afspraken door de directie of door een senior recruiter van Sapmatch schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

 1. Sapmatch zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Een opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, eindigt de opdracht door op zegging. Opzegging van een opdracht voor bepaalde tijd dient schriftelijk plaats te vinden ten minste vier weken voor het einde van de opdracht. Bij gebreke van tijdige opzegging wordt de overeenkomst voor bepaalde tijd aan het einde van de looptijd omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, die door opdrachtgever schriftelijk opgezegd kan worden met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sapmatch aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Sapmatch dan wel aan de medewerker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Sapmatch dan wel de medewerker worden verstrekt, heeft Sapmatch het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Sapmatch zet in overleg met de opdrachtgever een medewerker in voor de opdracht. Indien dit naar mening van Sapmatch voor het bedrijfsbelang dan wel het belang van de medewerker  noodzakelijk is, is Sapmatch gerechtigd de medewerker te vervangen door een andere medewerker, mits deze over de voor de opdracht noodzakelijke kennis en beschikt.
 5. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan Sapmatch de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de opdracht daardoor beïnvloed worden. Sapmatch zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Sapmatch de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vaste prijs of een vast uurtarief is overeengekomen, zal Sapmatch daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs of dit tarief tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 4 zal Sapmatch geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Annulering

 1. Annulering door de opdrachtgever van een opdracht kan kosteloos geschieden tot vier weken voor de aanvang daarvan.
 2. Bij annulering door de opdrachtgever in de vierde of derde week voor de aanvang van de opdracht is de opdrachtgever – indien Sapmatch er niet in slaagt voor de oorspronkelijke aanvangsdatum van de opdracht de medewerker(s) die voor de opdracht zou(den) worden ingezet elders in te zetten tegen ten minste hetzelfde tarief als de opdrachtgever zou hebben betaald – aan Sapmatch een vergoeding verschuldigd gelijk aan de helft van het tarief dat hij aan Sapmatch verschuldigd zou zijn geweest voor de desbetreffende medewerker gedurende de eerste twee weken van de opdracht.
 3. Bij annulering door de opdrachtgever vanaf twee weken voor de aanvang van de opdracht is de opdrachtgever – indien Sapmatch er niet in slaagt voor de oorspronkelijke aanvangsdatum van de opdracht de medewerker(s) die voor de opdracht zou(den) worden ingezet elders in te zetten tegen ten minste hetzelfde tarief als de opdrachtgever zou hebben betaald – aan Sapmatch een vergoeding verschuldigd gelijk aan het tarief dat hij aan Sapmatch verschuldigd zou zijn geweest voor de desbetreffende medewerker gedurende de eerste twee weken van de opdracht indien de opdracht wel doorgang had gevonden.
 4. Sapmatch heeft het recht de uitvoering van een opdracht om gewichtige redenen te annuleren. Daarbij neem Sapmatch het op zich eventuele schade die daaruit voor de opdrachtgever zou voortvloeien zoveel mogelijk te beperken. Bij annulering door Sapmatch zal zij echter nimmer verplicht zijn tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever.

Artikel 7. Prijs en betaling

 1. De prijs die tussen partijen geldt is de prijs die vooraf tussen Sapmatch en de opdrachtgever is overeengekomen, zonder kortingen of verrekeningen. De prijs kan bestaan uit een all-inprijs voor een gehele opdracht, maand of week, projectprijs of een uurtarief. Naast de overeengekomen prijs dan wel het overeengekomen uurtarief kan een vergoeding voor reis- en/of verblijfkosten worden overeengekomen.
 2. Sapmatch is gerechtigd de overeengekomen prijs, dan wel het overeengekomen uurtarief, eenmaal per jaar, te weten per 1 januari, bij te stellen op basis van het CBS consumentenprijsindexcijfer (CPI) alle huishoudens, reeks 2006 =100, oktober ten opzichte van oktober van het voorgaande jaar.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zendt Sapmatch de opdrachtgever maandelijks met betrekking tot de werkzaamheden in het kader van de opdracht in de voorgaande maand. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langste openstaan, ook indien de opdrachtgever zou vermelden dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.
 5. Betalingstermijnen zijn fatale termijnen, zodat de opdrachtgever terstond van rechtswege in verzuim is indien een betaling niet of niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaats gehad. Alsdan is de opdrachtgever Sapmatch vanaf de vervaldatum tot aan het moment waarop volledige betaling heeft plaatsgehad de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag per kalendermaand of gedeelte daarvan.
 6. Indien en zodra de opdrachtgever enige betalingstermijn overschrijdt, zijn alles facturen van Sapmatch die op dat moment opstaand terstond opeisbaar, zonder dat sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is. Dit is eveneens het geval indien door of voor de opdrachtgever surseance van betaling of faillissement is aangevraagd.
 7. Voorts komen dan alle kosten die Sapmatch dient te maken om haar rechten veilig te stellen ten laste van de opdrachtgever, onverminderd diens verplichting tot vergoeding van verdergaande schade.
 8. De buitengerechtelijke incassokosten worden bepaald op 15% van de openstaande hoofdsom, met een minimum van €40,00 en een maximum van €6.755,00 exclusief btw.
 9. Sapmatch is te allen tijde gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
 10. De opdrachtgever is niet gerechtigd door hem te betalen bedragen te verrekenen met eventuele vorderingen op Sapmatch.
 11. Sapmatch is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat de opdrachtgever als zekerheid voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen zekerheid stelt dan wel de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk vooruitbetaald.

Artikel 8. Gebreken en klachttermijnen

 1. Klachten over de uitvoering van de opdracht dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de opdracht, schriftelijk te worden gemeld aan Sapmatch.
 2. Indien een klacht gegrond is , zal Sapmatch de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is Sapmatch gerechtigd om na overleg met de opdrachtgever de factuur met betrekking tot de werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft, al naar gelang de ernst van de klacht geheel of gedeeltelijk te crediteren.
 4. Voor het overige zal de aansprakelijkheid van Sapmatch nooit verder gaan dan is beschreven in artikel 10.

Artikel 9. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet aan Sapmatch toegerekend kan worden. Daaronder wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen een tekortkoming als gevolg van: bovengemiddeld ziekteverzuim, bijzondere weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, ongeacht of een of ander plaatsvindt in het bedrijf van Sapmatch dan wel bij een partij waarvan Sapmatch afhankelijk is voor de uitvoering van de opdracht.
 2. Sapmatch heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Sapmatch haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Sapmatch opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Sapmatch niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden; zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Sapmatch bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of door het intreden van de overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die is ontstaan tijdens de uitvoering van de opdracht en vrijwaart Sapmatch volledig van elke schade die aan de opdrachtgever of derden is ontstaan door handelen of nalaten van de medewerker en die enig verband houdt met de door hem verrichte werkzaamheden, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de medewerker.
 2. Sapmatch is aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geleden directe schade, indien deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Sapmatch van haar verbintenissen. Een eventuele schadevergoeding bedraagt nooit meer dan het factuurbedrag (exclusief btw) voor de desbetreffende opdracht.
 3. Sapmatch is in geen geval aansprakelijk voor:
 • Gevolgschade van de opdrachtgever (waaronder bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), door welke oorzaak ook ontstaan; de opdrachtgever dient zich zo nodig tegen deze schade te verzekeren;
 • Iedere schade die het gevolgd is van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de opdrachtgever;
 • Iedere schade die ontstaat door een inbreuk op octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, die Sapmatch dan wel de medewerker door of vanwege de opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. De opdrachtgever vrijwaart Sapmatch terzake;
 • Schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Sapmatch is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 1. Voorts aanvaardt Sapmatch geen aansprakelijkheid voor geleden schade waarvan het ontstaan meer dan 12 maanden na beëindiging van de opdracht aan haar bekend wordt.
 2. De opdrachtgever vrijwaart Sapmatch voorts tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze derden in verband met de door Sapmatch of de medewerker verrichte werkzaamheden in het kader van de opdracht geleden of te lijden schade.

Artikel 11. Veiligheid en schadevergoeding

 1. De medewerker verricht een opdracht steeds uiteindelijk onder het toezicht en de leiding van Sapmatch.
 2. Indien de opdracht ten kantore van de opdrachtgever of op een door de opdrachtgever aangegeven plaats dient te worden uitgevoerd, verplicht de opdrachtgever zich er evenwel jegens Sapmatch toe er voor zorg te dragen dat hij zodanige maatregelen treft en aanwijzingen verstrekt als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de medewerker in de uitoefening van de opdracht schade lijdt. Sapmatch wordt op eerste verzoek door de opdrachtgever in staat gesteld zich ervan te vergewissen dat hiervan sprake is.
 3. Zijn de verplichtingen als genoemd in de vorige leden niet nagekomen, dan is de opdrachtgever jegens Sapmatch gehouden tot een vergoeding van de eventuele schade waarmee zij geconfronteerd wordt ten gevolge van een eventuele aansprakelijkheidstelling door de medewerker.

Artikel 12. Non-concurrentie

 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan een door Sapmatch voor een (potentiële) opdracht aan de opdrachtgever voorgestelde medewerker binnen zes maanden na het intrekken, vervallen, beëindigen niet tot stand komen van de opdracht rechtstreeks aan te stellen, in dienst te nemen of hem/haar direct of indirect zonder tussenkomst van Sapmatch werkzaamheden te laten verrichten al dan niet in dienstbetrekking. In geval van overtreding of niet-nakoming hiervan verbeurt de opdrachtgever aan Sapmatch een onmiddellijke opeisbare boete ter grootte van een bedrag gelijk aan drie brutomaandsalarissen inclusief vakantietoeslag van de voorgestelde medewerker exclusief btw, onverminderd het recht van Sapmatch om volledige schadevergoeding te vorderen.
 2. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Sapmatch zal de opdrachtgever zich ervan onthouden een dienstverband aan te gaan met, dan wel werkzaamheden te laten verrichten door, een medewerker die op een of meer tijdstippen gedurende een tijdvak van een jaar daaraan voorafgaande in opdracht van Sapmatch voor de opdrachtgever werkzaamheden heeft verricht. Bij overtreding van het in dit lid genoemd, verbeurt de opdrachtgever aan Sapmatch een direct opeisbare boete ter grootte van een bedrag te berekenen volgens de volgende formule: het aantal dienstjaren van de medewerker bij Sapmatch X diens brutomaandsalaris inclusief werkgeverslasten, zulks met een minimum van €30.000,00 (exclusief btw), te vermeerderen met een bedrag van €1.500,00 ( exclusief btw) voor iedere dag dat de opdrachtgever langer dan veertien dagen in overtreding is na mededeling van Sapmatch aan de opdrachtgever van de ontdekking daarvan.
 3. Het in dit artikel bepaalde laat onverkort in stand het bepaalde in deze algemene voorwaarden dat een opdracht voortduurt voor de periode waarvoor zij is aangegaan.

Artikel 13. Ontbinding

 1. Sapmatch heeft het recht de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, indien:
 2. De opdrachtgever één van dienst verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
 3. De opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt;
 4. Een aanvraag tot faillissement van de opdrachtgever wordt ingediend door de opdrachtgever zelf dan wel door een derde;
 5. Conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd ten laste van de opdrachtgever;
 6. De opdrachtgever-rechtspersoon wordt ontbonden;
 7. Zich overige omstandigheden voordoen die de verhaalsmogelijkheden van Sapmatch in gevaar brengen.
 8. Indien één van de in het vorige lid bedoelde situaties zich voordoet, heeft Sapmatch het recht met onmiddellijke ingang de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te staken.

Artikel 14. Toepasselijk recht

 1. Op deze algemene voorwaarden, en op alle partijen gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen partijen, ingeval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Sapmatch blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke verdrag bevoegde rechter.

Januari 2016